=
=
=
=
=
ระหว่าง  และ 
=
ระหว่าง  และ 
  
ปีงบประมาณ
รหัสแผน(ต้องไม่ซ้ำ)
วันที่บันทึกแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุทธศาสตร์เขต
ชื่อแผน/โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณรวม(บาท)
ไตรมาส1(ตค.- ธค.)
ไตรมาส2(มค.-มีค.)
ไตรมาส3(เมย.-มิย.)
ไตรมาส4(กค.-กย.)
ใช้เงิน ต.ค.ไตรมาส1
ใช้เงิน พ.ย.ไตรมาส1
ใช้เงิน ธ.ค.ไตรมาส1
ใช้เงิน ม.ค.ไตรมาส2
ใช้เงิน ก.พ.ไตรมาส2
ใช้เงิน มี.ค.ไตรมาส2
ใช้เงิน เม.ย.ไตรมาส3
ใช้เงิน พ.ค.ไตรมาส3
ใช้เงิน มิ.ย.ไตรมาส3
ใช้เงิน ก.ค.ไตรมาส4
ใช้เงิน ส.ค.ไตรมาส4
ใช้เงิน ก.ย.ไตรมาส4
วันที่เริ่มทำแผน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถานะแผน/โครงการ
วันที่ทำแผนโครงการเสร็จ
2559 WB_BIT001 03/10/2016 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 hosxp license ปีงบ2558-2559 งาน IT เพื่อให้สามารถมีโปรแกรมบันทึกและประมวลผลผู้มารับบริการได้อย่างต่อเนื่อง โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการทั้งระบบของโปรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชน เงินบำรุง 38000 ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ       38000                 04/01/2016 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 25/01/2016
2559 WB_BIT002 13/10/2015 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาล งาน IT สามารถจัดส่งข้อมูลรายงานและสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานความเร็วLeased line ๑๒/๑ Mbps และ VDSL ๓๐M/๓M (รวม สสอ.) เงินบำรุง 84000 ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 01/10/2015 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 30/09/2016
2559 WB_BIT003 05/10/2015 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 ๑.แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด(Keyboard)คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ ชุด ๒.เมาส์(Mouse)คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ ชุด ๓.อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าในระบบคอมพิวเตอร์ (Power supply) จำนวน ๒๐ ชุด งาน IT มีคีย์บอร์ด(Keyboard)เมาส์(Mouse) และอุปกรณ์จ่ายไฟคอมพิวเตอร์(Power supply) สำรองไว้สลับเปลี่ยนในกรณีที่คีย์บอร์ดเดิมเสียใช้การไม่ได้ ชดเชยกรณีของเดิมเสียหรือชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ เงินบำรุง 46000 ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ             36950           28/04/2015 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 30/04/2015
2559 WB_BIT004 05/10/2015 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 ๑.จอคอมพิวเตอร์ประเภทแอลซีดีหรือแอลอีดี (LCD/LED)จำนวน ๗ ชุด งาน IT มีจอคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ชดเชยกรณีของเดิมเสียจำนวน ๗ ชุด เงินบำรุง 31500       ดำเนินการ                   27300     13/07/2016 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 29/07/2016
2559 WB_BIT005 05/10/2015 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 1.งบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมเองและต้องส่งซ่อมไปยังห้างร้านภายนอก) งาน IT ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานสามารถซ่อมแซมและนำกลับมาใช้งานใหม่ได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ใหม่ทดแทน เงินบำรุง 50000                                 05/10/2015 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการไม่ทัน 31/10/2016
2559 WB_BIT006 05/10/2015 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 1.หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดผงดำ ใช้ทั้งโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล งาน IT มีหมึกพิมพ์และเครื่องพิมพ์เอกสารที่เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีหมึกเครื่องพิมพ์ไว้ใช้งานพิมพ์เอกสารตลอดปีงบ ๒๕๕๙ เงินบำรุง 330000 ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ             82100 86800     92100   01/10/2015 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 29/09/2016
2559 WB_BIT007 05/10/2015 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 ๑.หมึกพิมพ์ชนิดน้ำหมึกสี (inkjet) ใช้ทั้งโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๒.หมึกพิมพ์ชนิดตลับผ้าหมึก ใช้งานพิมพ์เอกสารที่จุดเก็บเงินที่โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล งาน IT มีหมึกพิมพ์และเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดสี – ดำ ที่เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีหมึกเครื่องพิมพ์ชนิดสี-ดำไว้ใช้งานพิมพ์เอกสารตลอดปีงบ ๒๕๕๙ เงินบำรุง 24200 ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ               19750         02/05/2016 อนุพันธ์ ทับจีบ ระหว่างดำเนินการ 30/09/2016
2559 WB_BIT008 05/10/2015 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 ๑.เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดหัวเข็ม (Dot matrix) แค่สั้น จำนวน ๒ เครื่อง ๒.เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดสีและติดแทงค์(Inkjet) งาน IT มีเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานในแผนกห้องเก็บและงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล จุดเก็บเงินและออกใบเสร็จผู้รับบริการทั้งในเวลา – นอกเวลาราชการ รวมถึงมีแผ่นภาพรูปภาพในงานจัดบอร์ดหรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการ เงินบำรุง 19750 ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ               19750         02/05/2016 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 30/09/2016
2559 WB_BIT009 05/10/2015 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 ๑.เครื่องบันทึกข้อมูลชนิดเสียบภายนอก(exter harddisk)ขนาดความจุ ๑ TB จำนวน ๑ ตัว ๒.ชุดครีมเข้าหัวสายLAN (หัว RJ45)พร้อมอุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ ๑ ชุด ๓.เครื่องเป่าลม เป่าฝุ่นเพื่อทำความสะอาดชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาล งาน IT มีอุปกรณ์สำรองข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย และมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็วในการพกพาและกู้คืน เงินบำรุง 10000 ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ                     8074   18/08/2016 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 30/09/2016
2559 WB_BIT010 05/10/2015 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 ๑.อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแบบใช้สาย(Switch Hub) ชนิด Gigabit ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ - Gigabit Switching ๒๔ port ๔ ชุด - Gigabit Switching ๑๖ port ๔ ชุด - Gigabit Switching ๘ port ๔ ชุด ๒.อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(wriless) จำนวน 3 งาน IT มีอุปกรณ์สำรองข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย และมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็วในการพกพาและกู้คืน เงินบำรุง 92000 ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ                   82800     30/09/2016 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 30/09/2016
2559 WB_BIT011 05/10/2015 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 1.เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(PC)และอุปกรณ์เครือข่าย(hub,wriless)ขนาด ๕๐๐va จำนวน ๕๐ ชุด งาน IT มีเครื่องสำรองไฟฟ้าให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน มีเครื่องสำรองไฟฟ้า ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในจุดบริการต่างๆ ในโรงพยาบาล เงินบำรุง 90000       ดำเนินการ                     87500   05/08/2016 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 08/08/2016
2559 WB_BIT012 05/10/2015 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 1.คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(PC)จำนวน ๔ ชุด ตามฝ่าย/งานต่อไปนี้ - งานทันตกรรม ๑ ชุด - งานกายภาพ ๑ ชุด - งานแผนไทย ๑ ชุด - คลินิก VIP ๑ ชุด งาน IT มีคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอแก่การใช้งาน หน่วยงานดังกล่าวมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้สำหรับบันทึก วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลในการทำงาน เงินบำรุง 60000     ดำเนินการ                   60000       01/06/2016 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 01/06/2016
2559 WB_BIT013 09/08/2016 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(PC) ตามฝ่าย/งานต่อไปนี้ -ฝ่ายบริหาร(ธุรการ) ๑ เครื่อง -ประชาสัมพันธ์ ๑ เครื่อง -งานแผนไทย ๑ เครื่อง -ห้องกินรี(เลขาผอ.) ๑ เครื่อง -งานเวชระเบียน ๒ เครื่อง งาน IT มีคอมพิวเตอร์เพียงพอและเหมาะสมแก่การใช้งานอยู่เสมอ หน่วยงานดังกล่าวมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เงินบำรุง 80000 ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ                     78736   09/08/2016 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 09/08/2016
2559 WB_BIT14 05/10/2015 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 1.ชุดกล้องวงจรปิด - เครื่องบันทึกข้อมูลพร้อมฮาร์ดิสก์ในการจัดเก็บข้อมูล รองรับกล้อง ๑๖ ชุด จำนวน ๒ เครื่อง (รวมรองรับกล้องไม่เกินจำนวน ๓๒ ชุด) - ตัวกล้องถ่ายภาพตามจุดต่าง ๆ ไม่เกิน ๓๒ จุด งาน IT มีระบบบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ภายในโรงพยาบาลตามจุดต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่เกิดเหตุร้ายหรือเหตุไม่พึงประสงค์ สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ตามจุดที่กล้องถ่ายภาพตั้งไว้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ วันย้อนหลัง เงินบำรุง 98000 ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ                     23000   23/08/2016 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 23/08/2016
2560 WB_BIT001 06/10/2016 12 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 hosxp license ปีงบ2560 งาน IT เพื่อให้สามารถมีโปรแกรมบันทึกและประมวลผลผู้มารับบริการได้อย่างต่อเนื่อง โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการทั้งระบบของโปรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชน เงินบำรุง 19000 ไม่ดำเนินการ ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ         19000               15/02/2017 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 15/02/2017
2560 WB_BIT003 17/10/2016 12 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 ๑.แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด(Keyboard)คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ ชุด ๒.เมาส์(Mouse)คอมพิวเตอร์ ๕๐ จำนวน ๕๐ ชุด ๓.อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าในระบบคอมพิวเตอร์ (Power supply) จำนวน ๒๐ ชุด งาน IT มีคีย์บอร์ด(Keyboard)เมาส์(Mouse) และอุปกรณ์จ่ายไฟคอมพิวเตอร์(Power supply) สำรองไว้สลับเปลี่ยนในกรณีที่คีย์บอร์ดเดิมเสียใช้การไม่ได้ ชดเชยกรณีของเดิมเสียหรือชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ เงินบำรุง 46000 ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ                   33500     25/07/2016 อนุพันธ์ ทับจีบ ดำเนินการแล้ว 25/07/2016
2560 WB_BIT002 06/10/2016 11 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาล ปีงบประมาณ2560 งาน IT สามารถจัดส่งข้อมูลรายงานและสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานความเร็วLeased line ๑๒/๑ Mbps และ VDSL ๓๐M/๓M (รวม สสอ.) เงินบำรุง 84000 ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000     01/10/2016 อนุพันธ์ ทับจีบ ระหว่างดำเนินการ  
2560 WB_BIT004 18/10/2016 12 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 ๑.จอคอมพิวเตอร์ประเภทแอลซีดีหรือแอลอีดี (LCD/LED)จำนวน ๕ ชุด งาน IT มีจอคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ชดเชยกรณีของเดิมเสียจำนวน ๕ ชุด เงินบำรุง 22500 ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ                         17/10/2016 อนุพันธ์ ทับจีบ รอดำเนินการ 17/10/2016
2560 WB_BIT005 01/10/2016 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 1.หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดผงดำ ใช้ทั้งโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล งาน IT มีหมึกพิมพ์และเครื่องพิมพ์เอกสารที่เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีหมึกเครื่องพิมพ์ไว้ใช้งานพิมพ์เอกสารตลอดปีงบ ๒๕๖๐ เงินบำรุง 330000 ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ                           อนุพันธ์ ทับจีบ รอดำเนินการ  
2560 WB_BIT006 01/10/2016 3 ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559 1.หมึกพิมพ์ชนิดน้ำหมึกสี (inkjet) ใช้ทั้งโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 2.หมึกพิมพ์เลเซอร์สีงานตรวจตา 3.หมึกพิมพ์ชนิดตลับผ้าหมึก ใช้งานพิมพ์เอกสารที่จุดเก็บเงินที่โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล งาน IT มีหมึกพิมพ์และเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดสี – ดำ ที่เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีหมึกเครื่องพิมพ์ชนิดสี-ดำไว้ใช้งานพิมพ์เอกสารตลอดปีงบ ๒๕๕๙ เงินบำรุง 21000 ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ                           อนุพันธ์ ทับจีบ รอดำเนินการ  
©2017 e.World Technology Ltd. All rights reserved.