yearcode_plandate_recordkpi_mophkpi_plkname_plandepartobjectgoal_howmoney_sourcemoneytri_1tri_2tri_3tri_4tri_1_1tri_1_2tri_1_3tri_2_1tri_2_2tri_2_3tri_3_1tri_3_2tri_3_3tri_4_1tri_4_2tri_4_3action_date_planuser_doplan_statusaction_date_complate
2559WB_BIT00103/10/2016="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559hosxp license ปีงบ2558-2559งาน ITเพื่อให้สามารถมีโปรแกรมบันทึกและประมวลผลผู้มารับบริการได้อย่างต่อเนื่องโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการทั้งระบบของโปรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนเงินบำรุง38000ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการ3800004/01/2016อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว25/01/2016
2559WB_BIT00213/10/2015="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559ค่าบริการอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาลงาน ITสามารถจัดส่งข้อมูลรายงานและสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานความเร็วLeased line ๑๒/๑ Mbps และ VDSL ๓๐M/๓M (รวม สสอ.)เงินบำรุง84000ดำเนินการดำเนินการดำเนินการดำเนินการ70007000700070007000700070007000700070007000700001/10/2015อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว30/09/2016
2559WB_BIT00305/10/2015="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559๑.แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด(Keyboard)คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ ชุด ๒.เมาส์(Mouse)คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ ชุด ๓.อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าในระบบคอมพิวเตอร์ (Power supply) จำนวน ๒๐ ชุดงาน ITมีคีย์บอร์ด(Keyboard)เมาส์(Mouse) และอุปกรณ์จ่ายไฟคอมพิวเตอร์(Power supply) สำรองไว้สลับเปลี่ยนในกรณีที่คีย์บอร์ดเดิมเสียใช้การไม่ได้ชดเชยกรณีของเดิมเสียหรือชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้เงินบำรุง46000ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการดำเนินการไม่ดำเนินการ3695028/04/2015อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว30/04/2015
2559WB_BIT00405/10/2015="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559๑.จอคอมพิวเตอร์ประเภทแอลซีดีหรือแอลอีดี (LCD/LED)จำนวน ๗ ชุดงาน ITมีจอคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานอยู่เสมอชดเชยกรณีของเดิมเสียจำนวน ๗ ชุดเงินบำรุง31500ดำเนินการ2730013/07/2016อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว29/07/2016
2559WB_BIT00505/10/2015="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 25591.งบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมเองและต้องส่งซ่อมไปยังห้างร้านภายนอก)งาน ITระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานสามารถซ่อมแซมและนำกลับมาใช้งานใหม่ได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ใหม่ทดแทนเงินบำรุง5000005/10/2015อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการไม่ทัน31/10/2016
2559WB_BIT00605/10/2015="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 25591.หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดผงดำ ใช้ทั้งโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลงาน ITมีหมึกพิมพ์และเครื่องพิมพ์เอกสารที่เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีหมึกเครื่องพิมพ์ไว้ใช้งานพิมพ์เอกสารตลอดปีงบ ๒๕๕๙เงินบำรุง330000ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการดำเนินการดำเนินการ82100868009210001/10/2015อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว29/09/2016
2559WB_BIT00705/10/2015="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559๑.หมึกพิมพ์ชนิดน้ำหมึกสี (inkjet) ใช้ทั้งโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๒.หมึกพิมพ์ชนิดตลับผ้าหมึก ใช้งานพิมพ์เอกสารที่จุดเก็บเงินที่โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลงาน ITมีหมึกพิมพ์และเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดสี – ดำ ที่เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีหมึกเครื่องพิมพ์ชนิดสี-ดำไว้ใช้งานพิมพ์เอกสารตลอดปีงบ ๒๕๕๙เงินบำรุง24200ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการดำเนินการไม่ดำเนินการ1975002/05/2016อนุพันธ์ ทับจีบระหว่างดำเนินการ30/09/2016
2559WB_BIT00805/10/2015="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559๑.เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดหัวเข็ม (Dot matrix) แค่สั้น จำนวน ๒ เครื่อง ๒.เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดสีและติดแทงค์(Inkjet)งาน ITมีเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานในแผนกห้องเก็บและงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลจุดเก็บเงินและออกใบเสร็จผู้รับบริการทั้งในเวลา – นอกเวลาราชการ รวมถึงมีแผ่นภาพรูปภาพในงานจัดบอร์ดหรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการเงินบำรุง19750ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการดำเนินการไม่ดำเนินการ1975002/05/2016อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว30/09/2016
2559WB_BIT00905/10/2015="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559๑.เครื่องบันทึกข้อมูลชนิดเสียบภายนอก(exter harddisk)ขนาดความจุ ๑ TB จำนวน ๑ ตัว ๒.ชุดครีมเข้าหัวสายLAN (หัว RJ45)พร้อมอุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ ๑ ชุด ๓.เครื่องเป่าลม เป่าฝุ่นเพื่อทำความสะอาดชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลงาน ITมีอุปกรณ์สำรองข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย และมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมองานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็วในการพกพาและกู้คืนเงินบำรุง10000ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการดำเนินการ807418/08/2016อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว30/09/2016
2559WB_BIT01005/10/2015="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559๑.อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแบบใช้สาย(Switch Hub) ชนิด Gigabit ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ - Gigabit Switching ๒๔ port ๔ ชุด - Gigabit Switching ๑๖ port ๔ ชุด - Gigabit Switching ๘ port ๔ ชุด ๒.อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(wriless) จำนวน 3งาน ITมีอุปกรณ์สำรองข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย และมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมองานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอุปกรณ์ในการสำรองข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็วในการพกพาและกู้คืนเงินบำรุง92000ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการดำเนินการ8280030/09/2016อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว30/09/2016
2559WB_BIT01105/10/2015="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 25591.เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(PC)และอุปกรณ์เครือข่าย(hub,wriless)ขนาด ๕๐๐va จำนวน ๕๐ ชุดงาน ITมีเครื่องสำรองไฟฟ้าให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานมีเครื่องสำรองไฟฟ้า ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในจุดบริการต่างๆ ในโรงพยาบาลเงินบำรุง90000ดำเนินการ8750005/08/2016อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว08/08/2016
2559WB_BIT01205/10/2015="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 25591.คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(PC)จำนวน ๔ ชุด ตามฝ่าย/งานต่อไปนี้ - งานทันตกรรม ๑ ชุด - งานกายภาพ ๑ ชุด - งานแผนไทย ๑ ชุด - คลินิก VIP ๑ ชุดงาน ITมีคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอแก่การใช้งานหน่วยงานดังกล่าวมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้สำหรับบันทึก วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลในการทำงานเงินบำรุง60000ดำเนินการ6000001/06/2016อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว01/06/2016
2559WB_BIT01309/08/2016="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(PC) ตามฝ่าย/งานต่อไปนี้ -ฝ่ายบริหาร(ธุรการ) ๑ เครื่อง -ประชาสัมพันธ์ ๑ เครื่อง -งานแผนไทย ๑ เครื่อง -ห้องกินรี(เลขาผอ.) ๑ เครื่อง -งานเวชระเบียน ๒ เครื่องงาน ITมีคอมพิวเตอร์เพียงพอและเหมาะสมแก่การใช้งานอยู่เสมอหน่วยงานดังกล่าวมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและพร้อมใช้งานอยู่เสมอเงินบำรุง80000ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการดำเนินการ7873609/08/2016อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว09/08/2016
2559WB_BIT1405/10/2015="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 25591.ชุดกล้องวงจรปิด - เครื่องบันทึกข้อมูลพร้อมฮาร์ดิสก์ในการจัดเก็บข้อมูล รองรับกล้อง ๑๖ ชุด จำนวน ๒ เครื่อง (รวมรองรับกล้องไม่เกินจำนวน ๓๒ ชุด) - ตัวกล้องถ่ายภาพตามจุดต่าง ๆ ไม่เกิน ๓๒ จุดงาน ITมีระบบบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ภายในโรงพยาบาลตามจุดต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงที่เกิดเหตุร้ายหรือเหตุไม่พึงประสงค์สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ตามจุดที่กล้องถ่ายภาพตั้งไว้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ วันย้อนหลังเงินบำรุง98000ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการดำเนินการ2300023/08/2016อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว23/08/2016
2560WB_BIT00106/10/2016="12"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559hosxp license ปีงบ2560งาน ITเพื่อให้สามารถมีโปรแกรมบันทึกและประมวลผลผู้มารับบริการได้อย่างต่อเนื่องโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการทั้งระบบของโปรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนเงินบำรุง19000ไม่ดำเนินการดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการ1900015/02/2017อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว15/02/2017
2560WB_BIT00317/10/2016="12"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559๑.แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด(Keyboard)คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ ชุด ๒.เมาส์(Mouse)คอมพิวเตอร์ ๕๐ จำนวน ๕๐ ชุด ๓.อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าในระบบคอมพิวเตอร์ (Power supply) จำนวน ๒๐ ชุดงาน ITมีคีย์บอร์ด(Keyboard)เมาส์(Mouse) และอุปกรณ์จ่ายไฟคอมพิวเตอร์(Power supply) สำรองไว้สลับเปลี่ยนในกรณีที่คีย์บอร์ดเดิมเสียใช้การไม่ได้ชดเชยกรณีของเดิมเสียหรือชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้เงินบำรุง46000ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการ3350025/07/2016อนุพันธ์ ทับจีบดำเนินการแล้ว25/07/2016
2560WB_BIT00206/10/2016="11"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559ค่าบริการอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาล ปีงบประมาณ2560งาน ITสามารถจัดส่งข้อมูลรายงานและสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานความเร็วLeased line ๑๒/๑ Mbps และ VDSL ๓๐M/๓M (รวม สสอ.)เงินบำรุง84000ดำเนินการดำเนินการดำเนินการดำเนินการ700070007000700070007000700070007000700001/10/2016อนุพันธ์ ทับจีบระหว่างดำเนินการ
2560WB_BIT00418/10/2016="12"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559๑.จอคอมพิวเตอร์ประเภทแอลซีดีหรือแอลอีดี (LCD/LED)จำนวน ๕ ชุดงาน ITมีจอคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานอยู่เสมอชดเชยกรณีของเดิมเสียจำนวน ๕ ชุดเงินบำรุง22500ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการ17/10/2016อนุพันธ์ ทับจีบรอดำเนินการ17/10/2016
2560WB_BIT00501/10/2016="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 25591.หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดผงดำ ใช้ทั้งโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลงาน ITมีหมึกพิมพ์และเครื่องพิมพ์เอกสารที่เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีหมึกเครื่องพิมพ์ไว้ใช้งานพิมพ์เอกสารตลอดปีงบ ๒๕๖๐เงินบำรุง330000ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการอนุพันธ์ ทับจีบรอดำเนินการ
2560WB_BIT00601/10/2016="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 25591.หมึกพิมพ์ชนิดน้ำหมึกสี (inkjet) ใช้ทั้งโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 2.หมึกพิมพ์เลเซอร์สีงานตรวจตา 3.หมึกพิมพ์ชนิดตลับผ้าหมึก ใช้งานพิมพ์เอกสารที่จุดเก็บเงินที่โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลงาน ITมีหมึกพิมพ์และเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดสี – ดำ ที่เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีหมึกเครื่องพิมพ์ชนิดสี-ดำไว้ใช้งานพิมพ์เอกสารตลอดปีงบ ๒๕๕๙เงินบำรุง21000ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการอนุพันธ์ ทับจีบรอดำเนินการ
2560WB_BIT00701/10/2016="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 25591.เครื่องบันทึกข้อมูลชนิดเสียบภายใน(inter harddisk)ขนาดความจุ 1 TB จำนวน 5 ตัว 2.เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดสีและติดแทงค์(Inkjet) 2 เครื่องงาน ITมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย และมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมองานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็วเงินบำรุง28000ไม่ดำเนินการดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการ2800025/07/2017อนุพันธ์ ทับจีบระหว่างดำเนินการ
2560WB_BIT00801/10/2016="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 2559๑.อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแบบใช้สาย(Switch Hub) ชนิด Gigabit ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ - Gigabit Switching ๒๔ port ๔ ชุด ๒.อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(wriless) จำนวน ๓ ชุด ๓.หัวสาย LAN ชนิด RJ45 จำนวน ๒๐๐ หัว ๔.สาย LAN ชนิด cat5 ประเภท outdooงาน ITมีอุปกรณ์ที่เอาไว้เชื่อมโยงข้อมูลในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอแก่การใช้งานหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วเงินบำรุง50700ไม่ดำเนินการดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการอนุพันธ์ ทับจีบรอดำเนินการ
2560WB_BIT00901/10/2016="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 25591.เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์(PC)และอุปกรณ์เครือข่าย(hub,wriless)ขนาด ๕๐๐va จำนวน ๕๐ ชุดงาน ITมีเครื่องสำรองไฟฟ้าให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานมีเครื่องสำรองไฟฟ้า ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในจุดบริการต่างๆ ในโรงพยาบาลเงินบำรุง90000ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการดำเนินการไม่ดำเนินการอนุพันธ์ ทับจีบรอดำเนินการ
2560WB_BIT01001/10/2016="3"ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ, 25591.คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(PC)จำนวน ๔ ชุด ตามฝ่าย/งานต่อไปนี้ - งานเคมี ๒ ชุด - งานสงเสริม ๑ ชุด - งานPCU ๑ ชุดงาน ITมีคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอแก่การใช้งานหน่วยงานดังกล่าวมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้สำหรับบันทึก วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลในการทำงานเงินบำรุง60000ไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการดำเนินการไม่ดำเนินการอนุพันธ์ ทับจีบรอดำเนินการ
2561WB_BTTM00115/11/20172.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ, 2561คลินิกข้อเข่าเสื่อมงานแผนไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการให้บริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลและเครือข่ายผู้รับบริการงานแพทย์แผนไทยเงินบำรุง10000ไม่ดำเนินการดำเนินการไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการ1000001/10/2017ศิริลักษณ์ เกี่ยวพันธุ์ระหว่างดำเนินการ