ยุทธศาสตร์กระทรวง
ของปีงบประมาณ
สถานะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 2559 ไม่ได้ใช้งานแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่ มคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได 2559 ไม่ได้ใช้งานแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 2559 ไม่ได้ใช้งานแล้ว
1. การบริหารจัดการนโยบายยุทธศาสตร์และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประเทศให้มี ประสิทธิภาพและเอกภาพ(กลยุทธ์ที่ 1, 2 6 และ 7) 2560 ไม่ได้ใช้งานแล้ว
2. การเสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธะสัญญาในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์(กลยุทธ์ที่ 3 และ 5) 2560 ไม่ได้ใช้งานแล้ว
3. การพัฒนาส านักให้เป็นคลัง สมองทางนโยบายและ ยุทธศาสตร์สุขภาพของประเทศ ที่มีคุณภาพ (กลยุทธ์ที่ 8 และ 9) 2560 ไม่ได้ใช้งานแล้ว
4. การพัฒนาองค์กร ระบบการ บริการ และบุคลากรนัก ยุทธศาสตร์สุขภาพ รองรับ ภารกิจและยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์ ที่ 4, 8 และ 10) 2560 ไม่ได้ใช้งานแล้ว
1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 2561 ใช้งานอยู่
2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ 2561 ใช้งานอยู่
3.ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 2561 ใช้งานอยู่
4.ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 2561 ใช้งานอยู่
©2017 e.World Technology Ltd. All rights reserved.