วันที่บริหารแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือ(ฉบับ)
1. 23/06/2018 ห้องชันสูตรLAB 9
2. 23/06/2018 ฝ่ายเภสัชกรรม 10
3. 23/06/2018 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 12
4. 23/06/2018 งานกายภาพบำบัด 8
5. 23/06/2018 งานแผนไทย 8
6. 23/06/2018 X-Ray 8
7. 23/06/2018 ฝ่ายบริหารทั่วไป 14
8. 23/06/2018 ฝ่ายทันตกรรม 10
9. 23/06/2018 กลุ่มการพยาบาล 15
10. 23/06/2018 องค์กรแพทย์ 9
11. 23/06/2018 ทีมคร่อม ENV 1
12. 23/06/2018 ไม่แจ้ง 2
13. 22/06/2018 ห้องชันสูตรLAB 1
14. 22/06/2018 ฝ่ายเภสัชกรรม 1
15. 22/06/2018 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 2
16. 22/06/2018 งานกายภาพบำบัด 1
17. 22/06/2018 งานแผนไทย 1
18. 22/06/2018 X-Ray 2
19. 22/06/2018 ฝ่ายบริหารทั่วไป 5
20. 22/06/2018 ฝ่ายทันตกรรม 1
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก