วันที่บริหารแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือ(ฉบับ)
1. 19/07/2018 เทคนิคการแพทย์(LAB) 2
2. 19/07/2018 ฝ่ายเภสัชกรรม 3
3. 19/07/2018 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 5
4. 19/07/2018 งานกายภาพบำบัด 2
5. 19/07/2018 งานแผนไทย 2
6. 19/07/2018 X-Ray 2
7. 19/07/2018 ฝ่ายบริหารทั่วไป 3
8. 19/07/2018 ฝ่ายทันตกรรม 2
9. 19/07/2018 กลุ่มการพยาบาล 7
10. 19/07/2018 องค์กรแพทย์ 4
11. 18/07/2018   0
12. 18/07/2018 เทคนิคการแพทย์(LAB) 13
13. 18/07/2018 ฝ่ายเภสัชกรรม 13
14. 18/07/2018 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 13
15. 18/07/2018 งานกายภาพบำบัด 9
16. 18/07/2018 งานแผนไทย 9
17. 18/07/2018 X-Ray 9
18. 18/07/2018 ฝ่ายบริหารทั่วไป 9
19. 18/07/2018 ฝ่ายทันตกรรม 9
20. 18/07/2018 กลุ่มการพยาบาล 28
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก