เหมือนกับ
ระหว่าง  และ 
 
รายการเอกสาร
หน่วยงาน
วันที่โพส
ผู้โพสเอกสาร
1. คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ทีมคร่อม RM 29/06/2018 อนุพันธ์ ทับจีบ
2. แผนปฏิบัติงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป 29/06/2018 อนุพันธ์ ทับจีบ
3. แผนปฏิบัติงานค่ารักษาพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป 29/06/2018 อนุพันธ์ ทับจีบ
4. แผนปฏิบัติงานเกณฑ์คงค้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป 29/06/2018 อนุพันธ์ ทับจีบ
5. แผนปฏิบัติงานติดตามการใช้จ่ายเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป 29/06/2018 อนุพันธ์ ทับจีบ
6. ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต องค์กรแพทย์ 28/06/2018 อนุพันธ์ ทับจีบ
7. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 28/06/2018 อนุพันธ์ ทับจีบ
8. แผนการปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป 28/06/2018 อนุพันธ์ ทับจีบ
9. แผนการปฎิบัติงานยาและเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม 28/06/2018 อนุพันธ์ ทับจีบ
10. แผนการปฏิบัติงานการเงิน งานการเงิน 28/06/2018 อนุพันธ์ ทับจีบ
งาน IT โรงพยาบาลวัดโบสถ์