เลือกรายการ
 
 
หน้าที่ 
 จาก 27
รายการ 1 ถึง 20 จาก 536
 
สถานะคำขอ
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 01/06/2018 13:00:00 16:00:00 คณะกรรมการ RM ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 22/05/2018 17:51:50
ยกเลิกการจอง งานPalliative care ราชาวดี 28/05/2018 13:30:00 16:30:00 ประชุม HHC ภายใน อรพินธ์ กันไทย 15 22/05/2018 13:16:37
ยกเลิกการจอง งานฝากครรภ์ ราชาวดี 21/05/2018 13:30:00 16:00:00 MCHระดับรพ ภายใน ชูศรี อัชฌาลักษณ์ 10 21/05/2018 05:57:34
อนุมัติ งานฝากครรภ์ ราชาวดี 21/05/2018 13:30:00 16:00:00 แนวทางงานอนามัยแม่และเด็กระดับรพ. ภายใน ชูศรี อัชฌาลักษณ์ 10 21/05/2018 05:53:36
อนุมัติ งานPalliative care กังสดาล(ตึกใหม่) 17/05/2018 16:30:00 16:30:00 ประชุมโปรแกรม Thai COC ภายใน อรพินธ์ กันไทย 15 16/05/2018 11:31:16
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 30/05/2018 12:00:00 13:00:00 การใช้เข็มฉีดยาอินซูลิน ภายใน จักรพงษ์ เงินกลั่น 30 15/05/2018 14:46:59
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 23/05/2018 08:30:00 16:30:00 รับประเมินคุณภาพบริการมาตรฐาน7 ด้าน ภายนอก นิตยา นวลบุ 40 14/05/2018 12:52:31
อนุมัติ งานsupply ราชาวดี 17/05/2018 13:30:00 16:00:00 เตรียมรับประเมินIC ภายใน นิตยา นวลบุ 15 14/05/2018 12:50:27
รออนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 15/05/2018 13:30:00 16:00:00 ทีมENVรับประเมิน7 ด้าน ภายใน นิตยา นวลบุ 15 14/05/2018 12:46:57
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 31/05/2018 08:30:00 12:00:00 นักศึกษามาฝึกงานหลักสูตรเวชปฎิบัติครอบครัว ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 4 09/05/2018 15:58:20
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 24/05/2018 08:30:00 12:00:00 นักศึกษามาฝึกงานหลักสูตรเวชปฎิบัติครอบครัว ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 4 09/05/2018 15:54:34
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 18/05/2018 08:30:00 12:00:00 นักศึกษามาฝึกงานหลักสูตรเวชปฎิบัติครอบครัว ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 4 09/05/2018 15:50:55
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 17/05/2018 08:30:00 12:00:00 นักศึกษามาฝึกงานหลักสูตรเวชปฎิบัติครอบครัว ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 4 09/05/2018 15:45:44
ยกเลิกการจอง ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 28/05/2018 08:30:00 16:30:00 ตรวจสอบภายใน ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 09/05/2018 15:24:45
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 08/05/2018 08:30:00 16:30:00 ตรวจติดตามจาก สตง. ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 5 04/05/2018 15:11:17
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU ราชาวดี 10/05/2018 08:30:00 16:30:00 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ อ.วัดโบสถ์ ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 50 02/05/2018 14:22:50
ยกเลิกการจอง งาน IT ราชาวดี 04/05/2018 13:00:00 15:00:00 Video Conference ภายใน นครินทร์ เกตุวีระพงศ์ 10 02/05/2018 10:01:59
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 04/05/2018 09:30:00 12:00:00 งานวิ่ง สาสุขสองแควมินิมาราธอน ภายนอก สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 02/05/2018 09:29:34
อนุมัติ งานแผนไทย กังสดาล(ตึกใหม่) 15/05/2018 08:30:00 12:00:00 สอบรับผู้ช่วย 330 ชั่วโมง ภายใน นางสาวศิริลักษณ์ เกี่ยวพันธุ์ 5 02/05/2018 08:51:33
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 25/05/2018 08:30:00 12:00:00 กิจกรรมผู้สูงอายุ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 01/05/2018 10:58:38
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.