เลือกรายการ
 
 
หน้าที่ 
 จาก 24
รายการ 1 ถึง 20 จาก 462
 
สถานะคำขอ
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
อนุมัติ ฝ่ายทันตกรรม กังสดาล(ตึกใหม่) 23/02/2018 14:00:00 16:00:00 Happy Money Program ภายนอก ณภัทร์ วิลาสินี 50 22/02/2018 16:05:54
ยกเลิกการจอง ฝ่ายทันตกรรม ราชาวดี 26/02/2018 14:00:00 16:00:00 Happy money Program ภายนอก ณภัทร์ วิลาสินี 50 22/02/2018 15:49:42
อนุมัติ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ราชาวดี 23/02/2018 14:00:00 16:30:00 ประชุมหน่วยงาน ภายใน สุวินันท์ กุลคง 24 22/02/2018 08:44:41
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม กังสดาล(ตึกใหม่) 22/02/2018 13:00:00 16:30:00 ประชุมทีมสุขภาพ ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 40 21/02/2018 12:51:39
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 22/02/2018 13:00:00 16:30:00 ประชุมทีมสุขภาพ ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 50 21/02/2018 12:50:08
อนุมัติ งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 20/02/2018 13:00:00 16:00:00 ทีมดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 4 ภายใน อริญชย์ แสงประทีปทอง 20 19/02/2018 15:22:28
อนุมัติ งานให้คำปรึกษา/จิตเวช เนรมิตร(PCU) 22/02/2018 08:00:00 16:30:00 อบรมอ.ส.ม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ภายนอก ประพัฒสรณ์ อมรพิพัฒน์ 30 14/02/2018 12:37:35
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 15/02/2018 13:30:00 16:30:00 ประชุมเกณฑ์รับสมัคร พกส. ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 5 13/02/2018 11:46:14
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 14/02/2018 10:00:00 12:00:00 RM ความเสี่ยง ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 20 13/02/2018 10:16:49
ยกเลิกการจอง NCD ราชาวดี 09/02/2018 13:30:00 16:30:00 การดูแลผู้ป่วยโรคไต ภายนอก จารุวรรณ วรวิเศษกุล 5 08/02/2018 13:46:42
อนุมัติ งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 05/02/2018 13:00:00 16:30:00 ทีมนำโรงพยาบาล ภายใน วาสินี สอนศรี 20 04/02/2018 17:25:49
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 23/02/2018 08:30:00 12:00:00 จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 02/02/2018 11:49:04
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 09/02/2018 08:30:00 12:00:00 ประชุมอสม ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 02/02/2018 11:42:21
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 13/02/2018 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 02/02/2018 11:40:01
อนุมัติ งานPalliative care ราชาวดี 08/02/2018 13:30:00 16:00:00 ประชุมงาน HHC ภายใน อรพินธ์ กันไทย 12 02/02/2018 09:36:05
อนุมัติ งานผู้ป่วยนอก OPD ราชาวดี 30/01/2018 13:00:00 16:30:00 conference case study ภายใน วาสนา ภูววัฒนาเศรษฐ์ 13 26/01/2018 15:24:19
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 01/02/2018 14:30:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.วัดโบสถ์ ภายใน ธิดารัตน์ ไชยพิทักษ์ชลธาร 100 25/01/2018 10:46:33
ยกเลิกการจอง ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 31/01/2018 13:30:00 16:30:00 ประชุม ENV ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 24/01/2018 15:20:16
อนุมัติ 34,10,32,33,18,8,6,9,12,19 ราชาวดี 25/01/2018 13:00:00 16:30:00 ประชุมทีมดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ ภายใน อริญชย์ แสงประทีปทอง 15 23/01/2018 15:37:32
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 24/01/2018 13:00:00 16:30:00 ประชุม ENV ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 23/01/2018 15:05:48
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.