หน้าที่ 
 จาก 35
รายการ 1 ถึง 20 จาก 684
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ฝ่ายเภสัชกรรม กังสดาล(ตึกใหม่) 20/09/2018 13:30:00 16:30:00 PCT ภายใน กานติมา สุขโฉม 10 รออนุมัติ 20/09/2018 11:47:20
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 24/09/2018 13:00:00 16:30:00 ตรวจรับงานก่อสร้าง ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 15 รออนุมัติ 20/09/2018 16:03:32
กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 21/09/2018 09:30:00 16:30:00 วาระประชุมกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล ภายใน วิมลวรรณ รัศมี 12 อนุมัติ 17/09/2018 14:25:34
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU ราชาวดี 18/09/2018 08:00:00 11:00:00 ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 10 อนุมัติ 17/09/2018 17:04:58
งานผู้ป่วยนอก OPD ราชาวดี 19/09/2018 08:00:00 16:30:00 ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่เทศบาลบาลต.วัดโบสถ์ ภายใน วาสนา ภูววัฒนาเศรษฐ์ 40 อนุมัติ 14/09/2018 08:56:11
งานผู้ป่วยนอก OPD ราชาวดี 20/09/2018 08:00:00 16:30:00 ตรวจสุขภาพพนักงานเทศบาล ต.วัดโบสถ์ ภายใน วาสนา ภูววัฒนาเศรษฐ์ 40 อนุมัติ 14/09/2018 08:58:57
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 17/09/2018 08:30:00 12:00:00 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในสตรีที่มีภาวะอ้วน ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 13/09/2018 08:33:45
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 27/09/2018 08:30:00 12:00:00 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในสตรีที่มีภาวะอ้วน ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 13/09/2018 08:39:30
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 21/09/2018 08:30:00 12:00:00 โครงการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแพทย์ทางเลือกและการนวดกดจุด ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 13/09/2018 09:47:14
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 26/09/2018 08:30:00 12:00:00 โครงการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแพทย์ทางเลือกและการนวดกดจุด ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 13/09/2018 09:50:44
องค์กรแพทย์ ราชาวดี 12/09/2018 09:30:00 12:00:00 นำเสนอผลการฝึกงาน ของนสพ. ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 12/09/2018 08:13:59
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 10/09/2018 12:00:00 16:30:00 ปฐมนิเทศแพทย์และประชุมทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 10/09/2018 07:55:44
งานธุระการ กังสดาล(ตึกใหม่) 11/09/2018 14:30:00 16:30:00 เตรียมความพร้อมจัดงานเลี้ยง รับ ส่ง เกษียณ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 10 อนุมัติ 10/09/2018 14:53:39
งานPalliative care กังสดาล(ตึกใหม่) 13/09/2018 13:00:00 16:30:00 ประชุมสรุปผลงาน HHC ภายใน อรพินธ์ กันไทย 15 อนุมัติ 06/09/2018 13:37:37
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU ราชาวดี 14/09/2018 13:00:00 16:00:00 conference กรณีศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ภายใน อรพินธ์ กันไทย 15 อนุมัติ 06/09/2018 21:30:03
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 05/09/2018 14:00:00 16:30:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 100 อนุมัติ 04/09/2018 13:25:39
งานห้องคลอด LR ราชาวดี 12/09/2018 13:00:00 16:30:00 ์NCPR ภายใน ชูศรี อัชฌาลักษณ์ 40 อนุมัติ 04/09/2018 13:36:18
งานห้องคลอด LR ราชาวดี 13/09/2018 13:00:00 16:30:00 NCPR ภายใน ชูศรี อัชฌาลักษณ์ 40 อนุมัติ 04/09/2018 13:39:44
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 11/09/2018 08:30:00 12:00:00 อบรมกดจุดสะท้อนเท้า ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 04/09/2018 15:48:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 12/09/2018 08:30:00 12:00:00 อบรบกดจุดสะท้อนเท้า ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 04/09/2018 15:50:12
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.