หน้าที่ 
 จาก 31
รายการ 1 ถึง 20 จาก 604
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 18/07/2018 13:00:00 15:00:00 ประชุมแม่บ้าน ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 7 อนุมัติ 18/07/2018 10:04:24
งานโรคติดต่อ กังสดาล(ตึกใหม่) 19/07/2018 13:30:00 16:30:00 การดำเนินงานศูนย์ EOC ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 15 อนุมัติ 18/07/2018 13:46:43
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 19/07/2018 08:30:00 16:30:00 ตรวจประเมินควบคุมภายใน ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 20 ยกเลิกการจอง 17/07/2018 11:41:30
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 17/07/2018 08:30:00 12:00:00 ประชุมSmart Care ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 16/07/2018 11:12:23
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 18/07/2018 08:30:00 12:00:00 ประชุม Smart Care ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 16/07/2018 11:19:48
ฝ่ายบริหารทั่วไป กินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่) 20/07/2018 13:30:00 16:30:00 พิจารณาวัสดุก่อสร้างบ่อบำบัด ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 16/07/2018 14:52:10
ฝ่ายบริหารทั่วไป กินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่) 17/07/2018 11:00:00 14:00:00 พิจารณาของบก่อสร้าง ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 20 อนุมัติ 16/07/2018 15:23:32
องค์กรแพทย์ กังสดาล(ตึกใหม่) 16/07/2018 13:00:00 16:30:00 สอนนิสิตแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 12/07/2018 14:18:16
องค์กรแพทย์ กินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่) 17/07/2018 13:00:00 16:30:00 สอนนิสิตแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 12/07/2018 14:20:07
องค์กรแพทย์ ราชาวดี 18/07/2018 13:00:00 16:30:00 สอนนิสิตแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 12/07/2018 14:21:35
องค์กรแพทย์ ราชาวดี 23/07/2018 13:00:00 16:30:00 สอนนิสติแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 12/07/2018 14:23:39
องค์กรแพทย์ ราชาวดี 24/07/2018 13:00:00 16:30:00 สอนนิสิตแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 12/07/2018 14:30:22
องค์กรแพทย์ ราชาวดี 26/07/2018 13:00:00 16:30:00 สอนนิสิตแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 12/07/2018 14:31:31
องค์กรแพทย์ ราชาวดี 30/07/2018 10:00:00 12:00:00 สอนนิสิตแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 ยกเลิกการจอง 12/07/2018 14:34:46
องค์กรแพทย์ ราชาวดี 30/07/2018 13:00:00 15:00:00 สอนนิสิตแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 ยกเลิกการจอง 12/07/2018 14:36:36
องค์กรแพทย์ กินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่) 31/07/2018 08:30:00 12:00:00 สอนนิสิตแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 12/07/2018 14:38:05
องค์กรแพทย์ ราชาวดี 31/07/2018 13:00:00 16:30:00 สอนนิสิตแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 12/07/2018 14:39:36
องค์กรแพทย์ ราชาวดี 01/08/2018 08:30:00 12:00:00 สอนนิสิตแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 12/07/2018 14:40:45
องค์กรแพทย์ ราชาวดี 19/07/2018 09:00:00 12:00:00 สอนนิสิตแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 12/07/2018 15:13:07
งานห้องคลอด LR ราชาวดี 11/07/2018 15:00:00 16:30:00 conference case ภายใน รวีวรรณ สงคราม 15 อนุมัติ 11/07/2018 12:31:05
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.