เลือกรายการ
 
 
หน้าที่ 
 จาก 24
รายการ 21 ถึง 40 จาก 462
 
สถานะคำขอ
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ยกเลิกการจอง งานธุระการ ราชาวดี 15/02/2018 08:30:00 16:30:00 รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจราชการ ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 50 23/01/2018 10:43:25
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 26/01/2018 13:00:00 16:30:00 กรรมการความเสี่ยง ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 22/01/2018 21:48:38
อนุมัติ งานแผนไทย กังสดาล(ตึกใหม่) 24/01/2018 09:00:00 12:00:00 รับนิเทศงาน ภายนอก นางสาวศิริลักษณ์ เกี่ยวพันธุ์ 12 22/01/2018 16:22:16
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 22/01/2018 09:00:00 11:30:00 นิเทศนักศึกษา ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 10 22/01/2018 08:53:24
อนุมัติ งาน IT กังสดาล(ตึกใหม่) 18/01/2018 13:00:00 14:30:00 web confer การใช้ datacorrect ภายนอก อนุพันธ์_admin 2 18/01/2018 16:16:29
อนุมัติ NCD ราชาวดี 19/01/2018 13:00:00 16:30:00 การบันทึกข้อมูขเวชระเบียน ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 15 18/01/2018 11:48:33
อนุมัติ งานธุระการ ราชาวดี 26/01/2018 09:00:00 12:00:00 Web Conference ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 10/01/2018 11:12:24
อนุมัติ งานธุระการ ราชาวดี 24/01/2018 09:00:00 12:00:00 Web Conference ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 10/01/2018 11:11:26
อนุมัติ งานธุระการ ราชาวดี 12/01/2018 09:00:00 12:00:00 Web conference ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 10/01/2018 11:09:42
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 10/01/2018 09:30:00 16:30:00 หัวหน้างานกลุ่มการ ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 15 10/01/2018 08:56:23
อนุมัติ งานแผนไทย ราชาวดี 17/01/2018 08:30:00 16:30:00 ตรวจประเมินมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ2561 ภายนอก นางสาวศิริลักษณ์ เกี่ยวพันธุ์ 30 09/01/2018 20:38:13
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 15/01/2018 09:00:00 16:30:00 คปสอ.วัดโบสถ์ ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 25 09/01/2018 12:55:00
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 05/01/2018 13:30:00 16:00:00 ประชุมทีมสุขภาพ ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 05/01/2018 11:11:45
อนุมัติ งานกายภาพบำบัด กินรี(ตึกใหม่) 05/01/2018 13:00:00 16:30:00 ประชุมทีมนำ ครั้งที่ 5/2561 ภายใน วาสินี สอนศรี 20 04/01/2018 22:09:26
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 30/01/2018 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 03/01/2018 14:29:03
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 26/01/2018 08:30:00 12:00:00 กิจกรรมผุ้สุงอายุ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 03/01/2018 14:27:31
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 25/01/2018 08:30:00 16:00:00 ตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 60 03/01/2018 14:26:13
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 24/01/2018 08:30:00 16:00:00 ตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 60 03/01/2018 14:23:47
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 12/01/2018 08:30:00 12:00:00 ประชุมอ.ส.ม ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 03/01/2018 14:22:10
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 10/01/2018 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 03/01/2018 14:20:25
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.