หน้าที่ 
 จาก 33
รายการ 21 ถึง 40 จาก 645
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 02/08/2018 13:00:00 16:30:00 ประชุมงานก่อสร้าง ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 02/08/2018 09:35:40
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 03/08/2018 13:00:00 16:30:00 พิจารณาสอบราคา ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 4 อนุมัติ 02/08/2018 09:38:44
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 16/08/2018 08:30:00 12:00:00 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่otop ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 02/08/2018 10:29:16
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 02/08/2018 13:00:00 16:00:00 ทีมดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ ภายใน อริญชย์ แสงประทีปทอง 15 อนุมัติ 01/08/2018 11:39:30
งานผู้ป่วยนอก OPD กังสดาล(ตึกใหม่) 31/07/2018 14:00:00 16:00:00 เตรียมตรวจสุขภาพจนท. ภายใน วาสนา ภูววัฒนาเศรษฐ์ 18 อนุมัติ 31/07/2018 08:24:36
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 02/08/2018 08:30:00 12:00:00 โหนดมะเร็ง ภายนอก วิมลวรรณ รัศมี 20 อนุมัติ 31/07/2018 09:29:06
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 03/08/2018 08:30:00 12:00:00 อมรมกลุ่มป่วย ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 140 อนุมัติ 31/07/2018 12:01:58
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 08/08/2018 08:30:00 12:00:00 อมรมกลุ่มป่วย ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 140 อนุมัติ 31/07/2018 12:04:15
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 10/08/2018 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 31/07/2018 12:05:27
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 15/08/2018 08:30:00 12:00:00 อมรบกลุ่มป่วย ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 140 อนุมัติ 31/07/2018 12:06:58
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 17/08/2018 08:30:00 12:00:00 ประชุมประจำเดือนอ.ส.ม ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 อนุมัติ 31/07/2018 12:08:16
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 31/08/2018 08:30:00 12:00:00 กิจกรรมผู้สูงอายุ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 อนุมัติ 31/07/2018 12:12:37
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 28/08/2018 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 31/07/2018 12:14:56
NCD ราชาวดี 03/08/2018 13:00:00 16:30:00 PCT ภายใน ทิวารัตน์ คำเครือคง 10 อนุมัติ 31/07/2018 19:31:15
ฝ่ายเภสัชกรรม กังสดาล(ตึกใหม่) 26/07/2018 15:00:00 16:30:00 dead case conference ภายใน กานติมา สุขโฉม 10 อนุมัติ 26/07/2018 10:13:16
งานโรคติดต่อ ราชาวดี 26/07/2018 15:00:00 16:30:00 ประชุม EOC ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 15 อนุมัติ 25/07/2018 08:32:40
ห้องเลขาผอ. กินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่) 26/07/2018 11:00:00 12:00:00 ประชุมรับแห่งฝึกพยาบาล ENP ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 25/07/2018 15:56:53
กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 31/07/2018 08:30:00 16:30:00 อบรมพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ภายใน รวีวรรณ สงคราม 20 อนุมัติ 25/07/2018 17:01:47
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 23/07/2018 10:00:00 12:00:00 ENV ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 23/07/2018 09:16:13
งานPalliative care ราชาวดี 24/07/2018 08:30:00 12:00:00 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ Long Term Care ภายนอก อรพินธ์ กันไทย 60 อนุมัติ 22/07/2018 14:02:42
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.