เลือกรายการ
 
 
หน้าที่ 
 จาก 27
รายการ 21 ถึง 40 จาก 536
 
สถานะคำขอ
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 10/05/2018 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 01/05/2018 10:57:00
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 07/05/2018 08:30:00 12:00:00 กลุ่มงานควบคุมโรค ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 80 01/05/2018 10:53:37
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 04/05/2018 08:30:00 12:00:00 ประชุมอสม ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 01/05/2018 10:46:23
ยกเลิกการจอง ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 15/05/2018 08:30:00 16:30:00 สอบเจ้าหน้าที่ ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 01/05/2018 08:59:53
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 01/05/2018 13:00:00 16:30:00 พัสดุ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 5 01/05/2018 08:58:58
อนุมัติ NCD ราชาวดี 02/05/2018 08:30:00 12:00:00 นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรคหัวใจและหลอดเลือด ภายนอก ทิวารัตน์ คำเครือคง 15 30/04/2018 13:36:36
อนุมัติ งานPalliative care ราชาวดี 30/04/2018 13:00:00 16:30:00 ตรวจสอบเวชระเบียน ภายใน อรพินธ์ กันไทย 6 26/04/2018 09:33:29
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 25/04/2018 13:00:00 14:00:00 ประชุมเจ้าหน้าทีบริการทำความสะอาด ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 24/04/2018 11:38:51
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 25/04/2018 13:00:00 16:30:00 การพิจารณาวัสดุก่อสร้าง ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 24/04/2018 11:37:18
อนุมัติ องค์กรแพทย์ ราชาวดี 24/04/2018 12:00:00 14:00:00 ประชุมองค์กรแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 23/04/2018 15:27:20
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 23/04/2018 09:00:00 16:30:00 ทีมนำประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับ HA ITA และ ชี้แจง p4p ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 20 19/04/2018 10:52:46
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 26/04/2018 09:00:00 12:00:00 ชี้แจ้งจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 30 17/04/2018 16:35:41
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 12/04/2018 08:30:00 16:00:00 แนวทางการดำเนินงานโคงการด้านภาษาอังกฤษ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 05/04/2018 13:19:03
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 11/04/2018 08:30:00 16:00:00 แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 05/04/2018 13:14:27
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 20/04/2018 13:00:00 16:30:00 โปรแกรมใหม่ของความเสี่ยง ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 70 04/04/2018 18:17:20
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 19/04/2018 13:00:00 16:30:00 โปรมแกรมใหม่ของความเสี่ยง ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 70 04/04/2018 18:15:22
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 27/04/2018 08:30:00 12:00:00 กิจกรรมผู้สูงอายุ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 04/04/2018 11:16:02
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 24/04/2018 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 20 04/04/2018 11:14:12
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 10/04/2018 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 04/04/2018 11:12:51
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 09/04/2018 08:30:00 16:00:00 ยาเสพติด ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 04/04/2018 11:11:23
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.