เลือกรายการ
 
 
หน้าที่ 
 จาก 24
รายการ 441 ถึง 460 จาก 462
 
สถานะคำขอ
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 06/10/2016 08:30:00 16:30:00 ประชุมทีมนำ ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 20 03/10/2016 15:52:00
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 28/09/2016 13:00:00 16:30:00 PCT ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 15 27/09/2016 15:16:00
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 29/09/2016 13:00:00 16:30:00 ทีม RM ภายใน สุรีรัตน์ ด้วงเต๊ะ 10 27/09/2016 09:39:00
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 27/09/2016 14:00:00 16:30:00 การอบรมชี้แจงการให้ยาเคมี ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 80 27/09/2016 09:04:00
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 29/09/2016 13:30:00 16:00:00 วิชาการตรวจร่างกายและการวิฉัยโรคเบื้องต้นนักศึกษาส่าสุข ม.พะเยา ภายใน นิตยา นวลบุ 10 26/09/2016 12:41:00
ยกเลิกการจอง กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 28/09/2016 13:30:00 16:00:00 วิชาการตรวจสุขภาพ และการวินิจฉัยเบื้องต้น ภายใน นิตยา นวลบุ 10 26/09/2016 09:38:00
ยกเลิกการจอง ฝ่ายบริหารทั่วไป กินรี(ตึกใหม่) 26/09/2016 08:30:00 16:30:00 ประชุมทีมนำ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 23/09/2016 11:22:00
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป กินรี(ตึกใหม่) 23/09/2016 13:00:00 16:30:00 Planfin ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 23/09/2016 11:18:00
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 29/09/2016 09:00:00 12:30:00 เตรียมรับประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภายใน นิตยา นวลบุ 15 20/09/2016 12:08:00
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 21/09/2016 13:30:00 16:30:00 นำเสนอCase study dyspepsia ภายใน นิตยา นวลบุ 10 20/09/2016 11:54:00
ยกเลิกการจอง ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 28/09/2016 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการ RM ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 19/09/2016 08:53:00
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 15/09/2016 12:00:00 16:30:00 ปฐมนิเทศแพทย์ใหม่และประชุมทีมนำ ภายใน กานติมา สุขโฉม 30 15/09/2016 10:02:00
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 15/09/2016 10:00:00 16:30:00 ประชุมฝ่าย ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 13 15/09/2016 09:00:00
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 23/09/2016 13:00:00 16:30:00 ระบบยา ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 13/09/2016 16:26:00
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 14/09/2016 13:30:00 16:30:00 PCT ภายใน กานติมา สุขโฉม 12 13/09/2016 14:09:00
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล เนรมิตร(PCU) 14/09/2016 16:00:00 16:30:00 เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ ภายนอก มนฤทัย กลางเสนา 50 13/09/2016 11:52:00
อนุมัติ NCD ราชาวดี 14/09/2016 08:30:00 12:00:00 การคีย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 20 12/09/2016 12:02:00
อนุมัติ งานsupply ราชาวดี 12/09/2016 13:00:00 16:30:00 เตรียมแผนENV60 ภายใน นิตยา นวลบุ 15 09/09/2016 11:03:00
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 07/09/2016 10:00:00 10:30:00 นิเทศนิสิตฝึกงาน ม.พะเยา ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 7 07/09/2016 10:28:00
ยกเลิกการจอง ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 15/09/2016 13:00:00 16:00:00 PTC (ระบบยา) ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 07/09/2016 10:00:00
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.