หน้าที่ 
 จาก 33
รายการ 441 ถึง 460 จาก 645
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 12/05/2017 08:30:00 12:00:00 ประชุมองค์กรสภาชุมชนตำบลวัดโบสถ์ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 03/05/2017 14:55:00
กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 02/05/2017 13:00:00 16:30:00 เตรียมเอกสารการเรียน ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 6 อนุมัติ 02/05/2017 11:39:00
NCD กังสดาล(ตึกใหม่) 09/05/2017 08:30:00 12:30:00 การประเมิน NCD Clinic Plus ภายนอก ทิวารัตน์ คำเครือคง 30 อนุมัติ 01/05/2017 07:49:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 02/05/2017 13:00:00 16:00:00 ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 60 อนุมัติ 01/05/2017 09:26:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 11/05/2017 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 60 อนุมัติ 01/05/2017 09:29:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 08/05/2017 08:30:00 12:00:00 ประชุมจัดบริการเครื่อข่ายเพื่อเพิ่มทักษะการดำเนินงาน ภายนอก สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 อนุมัติ 01/05/2017 09:38:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 09/05/2017 08:30:00 12:00:00 ประชุมจัดบริการเครือข่ายเพื่อเพิ่มทักษะการดำเนินงาน ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 70 อนุมัติ 01/05/2017 09:41:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 18/05/2017 08:30:00 12:00:00 ประชุมเชิงปฎิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 70 อนุมัติ 01/05/2017 09:44:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 19/05/2017 08:30:00 12:00:00 ประชุมอสม ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 อนุมัติ 01/05/2017 09:51:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 26/05/2017 08:30:00 12:00:00 จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 อนุมัติ 01/05/2017 09:54:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 30/05/2017 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 01/05/2017 10:00:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 26/05/2017 08:30:00 12:00:00 จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 อนุมัติ 01/05/2017 10:02:00
งานsupply ราชาวดี 01/05/2017 13:30:00 16:30:00 ประชุม ENV ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 อนุมัติ 28/04/2017 09:08:00
งานแผนไทย ราชาวดี 01/05/2017 08:30:00 12:00:00 นิเทศแหล่งฝึกงาน ภายนอก ธัญสิริ วงศ์สิริเศรษฐ์ 10 อนุมัติ 28/04/2017 10:51:00
กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 01/05/2017 09:00:00 11:00:00 นิเทศนักศึกษาพยาบาล ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 16 อนุมัติ 27/04/2017 15:16:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 27/04/2017 08:30:00 16:00:00 อบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและองค์ความรู้อุปกรณ์ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 25/04/2017 13:09:00
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 25/04/2017 13:00:00 16:30:00 ระบบยา PCT ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 อนุมัติ 24/04/2017 11:01:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ราชาวดี 26/04/2017 14:00:00 16:30:00 ประชุมหน่วยงาน ภายใน รวีวรรณ สงคราม 24 อนุมัติ 24/04/2017 11:07:00
กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 25/04/2017 09:00:00 16:30:00 ประชุมกลุ่มการพยาบาล ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 15 อนุมัติ 24/04/2017 16:47:00
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 26/04/2017 13:00:00 16:30:00 ระบบยา PTC ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 ยกเลิกการจอง 20/04/2017 09:58:00
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.