เลือกรายการ
 
 
หน้าที่ 
 จาก 27
รายการ 441 ถึง 460 จาก 536
 
สถานะคำขอ
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ยกเลิกการจอง ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 11/01/2017 14:00:00 16:30:00 PCT ภายใน กานติมา สุขโฉม 10 10/01/2017 13:01:00
อนุมัติ องค์กรแพทย์ ราชาวดี 11/01/2017 12:00:00 14:00:00 ประชุมองค์กรแพทย์ ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 9 10/01/2017 10:57:00
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล ราชาวดี 20/01/2017 10:00:00 16:30:00 การพัฒนาระบบส่งต่อด้วย telemedicine ภายนอก มนฤทัย กลางเสนา 40 10/01/2017 10:54:00
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 06/01/2017 09:30:00 11:00:00 อบรมนักศึกษาพยาบาล ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 11 06/01/2017 09:13:00
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 05/01/2017 10:00:00 16:30:00 หัวหน้างานกลุ่มการ ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 15 04/01/2017 11:39:00
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 29/12/2016 08:30:00 16:30:00 ผู้ตรวจราชการฯตรวจเยี่ยม รพ. ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 20 28/12/2016 09:23:00
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม กังสดาล(ตึกใหม่) 28/12/2016 13:00:00 16:30:00 คณะกรรมการความเสี่ยง ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 26/12/2016 10:06:00
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 28/12/2016 13:00:00 16:30:00 PCT ทบทวนเคส ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 26/12/2016 09:03:00
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 23/12/2016 09:00:00 12:00:00 แผน ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 15 23/12/2016 09:01:00
อนุมัติ กลุ่มการพยาบาล กังสดาล(ตึกใหม่) 22/12/2016 13:00:00 15:00:00 ทีมนำ ภายใน มนฤทัย กลางเสนา 15 22/12/2016 15:13:00
อนุมัติ งานผู้ป่วยนอก OPD กังสดาล(ตึกใหม่) 26/12/2016 13:30:00 16:30:00 นำเสนอ case conference นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่4 วพพ. ภายใน วาสนา ภูววัฒนาเศรษฐ์ 15 21/12/2016 14:39:00
อนุมัติ ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 23/12/2016 13:00:00 16:30:00 ตรวจสอบภายใน ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 25 21/12/2016 14:22:00
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 26/12/2016 08:30:00 16:30:00 สิ่งแวดล้อมของจังหวัด ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 60 20/12/2016 16:26:00
อนุมัติ ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 26/12/2016 13:00:00 16:30:00 ระบบยา ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 19/12/2016 14:40:00
อนุมัติ งานผู้ป่วยนอก OPD ราชาวดี 20/12/2016 13:30:00 16:00:00 บรรยายให้ความรู้ นศ.พยาบาล ชั้นปีที่ 4 ภายใน วาสนา ภูววัฒนาเศรษฐ์ 10 19/12/2016 08:51:00
อนุมัติ งานผู้ป่วยนอก OPD กังสดาล(ตึกใหม่) 19/12/2016 13:30:00 16:00:00 บรรยายเรื่องการซักประวัติ ตรวจร่างกายและการบันทึกผลการตรวจร่างกาย ภายใน วาสนา ภูววัฒนาเศรษฐ์ 10 19/12/2016 08:47:00
อนุมัติ งานประกัน ชลธาร(โรงครัว) 19/12/2016 13:30:00 16:30:00 งานพัฒนาบุคลากร ภายใน ศรีวรรณ ติชะพันธุ์ 15 16/12/2016 16:11:00
ยกเลิกการจอง ฝ่ายเภสัชกรรม กังสดาล(ตึกใหม่) 15/12/2016 13:00:00 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 10 14/12/2016 10:07:00
อนุมัติ ห้องเลขาผอ. ราชาวดี 13/12/2016 12:00:00 13:00:00 ประชุมองค์กรแพทย์ ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ 10 13/12/2016 11:31:00
อนุมัติ ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 25/01/2017 08:30:00 16:00:00 ตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 150 08/12/2016 16:03:00
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.